Система планування роботи викладача

Згідно “Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах” №419 від 15.06.2006 року основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничого процесу в ЗП (ПТ) О є:

 • Робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня професійно-технічної освіти;
 • Робочі навчальні програми з навчального предмету, що передбачена навчальним планом;
 • Поурочно-тематичні плани з навчальних предметів;
 • Плани занять (уроків);
 • Розклад занять.

Плануюча документація викладача складається з основних документів:

 • Типова навчальна програма (згідно Держстандарту)
 • Робочий навчальний план
 • Робоча навчальна програма
 • Поурочно-тематичний план
 • План уроку
 • Паспорт комплексного методичного забезпечення

Робочий навчальний план – це документ, розроблений у відповідності з типовим навчальним планом підготовки кваліфікованих робітників з кожної професії, що містить код і назву професії згідно з державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у ЗП (ПТ) О, код і назву професії, спеціальності за державним класифікатором професій, є освітній рівень вступника, обмеження щодо віку і статі, медичних показань, термін і ціль навчання, графік навчально-виробничого процесу, зведені дані загального фонду навчального часу в тижнях, перелік обов’язкових навчальних предметів, видів навчальних робіт, кількість годин відведених на них, послідовність їх вивчення, обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти, загальний фонд навчального часу, механізм міжпредметних зв’язків, форми, періодичність, терміни контролю знань, умінь і навичок учнів, їх кваліфікаційної атестації, перелік навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів, вимоги до основних обов’язкових засобів навчання та плановий рівень кваліфікації випускника. Робочий навчальний план розробляються у ЗП (ПТ) О на основі типового навчального плану і типової навчальної програми Державного стандарту професійно-технічної освіти з конкретних професій.

Робоча навчальна програма – це документ, що визначає зміст і обсяг знань і умінь учнів. У професійно-технічних навчальних закладах навчальні програми розробляються фахівцями, що викладають навчальний курс, на основі типових програм з урахуванням пропозицій замовників кадрів, з тих навчальних предметів, що формують відповідні професії, специфіки професії.

Робочі навчальні програми з загальноосвітніх предметів розробляються на основі типових навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням специфіки професії та регіональних компонентів.


Приклад оформлення навчальної програми

 

Розглянуто і схвалено
на засіданні методичної комісії
педагогічних працівників з професій
сільськогосподарського напряму та охорони праці
Протокол №_ від «__» ________ 2022 року
Голова МК ___________ П. М. Редько
Затверджую
Заступник директор з НВР

_________ Любченко Л. В.

«__» ________ 2022 року

Робоча навчальна програма з предмета
«БК-1.А1. Основи галузевої економіки і підприємництва»
професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, категорія A1, A2, D1, G1, G2
7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, рівень кваліфікації 1-2 розряд
термін навчання 1,5 роки

з/п

Тема

Кількість годин
Всього З них на лабораторно-практичні роботи
БК-1.А1  
1. Організація виробництва на підприємствах промисловості 2  
2. Підприємство як суб’єкт господарювання 1  
3. Продуктивність праці 1  
всього за БК-1 А1: 4  
  всього: 4  

Зміст базових компетентностей:
Знати:
• організацію виробництва на підприємствах промисловості;
• загальну характеристику підприємств, форми власності;
• кадри підприємства, їх склад і структура.

БК-1 А1:

БК-1 А1.1. Організація виробництва на підприємствах промисловості
Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та їх характеристика.

БК-1 А1.2. Підприємство як суб’єкт господарювання
Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.

БК-1 А1.3. Кадри підприємства
Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну професійно – кваліфікаційного складу кадрів підприємства.


Поурочно-тематичний план – складається викладачем у відповідності до робочих навчальних програм. Поурочно-тематичний план є:

 • документом багаторазового користування;

 • розглядається та схвалюється на засіданні методичних комісій;

 • МК рекомендується до затвердження;

 • затверджується заступником директора з навчально-виробничої роботи;

 • закріплюється печаткою навчального закладу.

Складання поурочно-тематичного плану починається з аналізу змісту навчальної дисципліни.

Головна вимога до поурочно-тематичного плану – відображення динаміки розвитку цілей навчання від уроку до уроку: ознайомлення, формування, вдосконалення знань, умінь і навичок.

Поурочно-тематичний план розробляється до початку занять у відповідності до навчального плану і програми предмета (дисципліни) для визначення системи знань і своєчасної підготовки занять.

При розробці поурочно-тематичного плану необхідно визначити обсяг навчального матеріалу, який вивчається на кожному уроці, встановити внутрішньопредметні зв’язки, вивчити рівень підготовки здобувачів освіти для засвоєння навчального матеріалу, проаналізувати міжпредметні зв’язки та зв’язок з виробничим навчанням, вибрати наочні засоби навчання.


Приклад оформлення поурочно-тематичного плану

Розглянуто і схвалено
на засіданні методичної комісії
педагогічних працівників природничо-математичного циклу
Протокол №_ від «__» ________ 2022 року
Голова МК ___________ Л. В. Юркова
Затверджую
Заступник директор з НВР

_________ Любченко Л. В.

«__» ________ 2022 року

Поурочно-тематичний план
Предмета «Основи підприємницької діяльності» (35 годин)
професія: 7136 Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, рівень кваліфікації – 3 розряд
7212 Електрогазозварник, рівень кваліфікації – 3 розряд
термін навчання 2 роки 39 тижнів
К-сть год. на

розділ

Назва розділу № уроку Назва теми уроку Питання, які розглядаються на уроці
7

 

РОЗДІЛ 1. ВСТУП ДО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Об’єктивні основи виникнення і розвитку підприємництва 1.   Організація суспільного виробництва. Еволюція економічних систем.

2.   Перехід від натурального господарства до товарного виробництва.

3.   Товарне виробництво — матеріальна основа виникненні підприємництва. Чинники виробництва.

4.   Власність. Формування ринкової системи господарювання.

5.   Ринок та його структура. Типи ринкових економічних системі

2 Зміст підприємництва 1.   Історичний розвиток поняття «підприємництво». Підприємливість, підприємець, підприємництво: взаємозв’язок і взаємозумовленість понять.

2.   Сучасне розуміння підприємництва.

3.   Функції здійснення підприємництва.

4.   Мета підприємницької діяльності.

5.   Економікс бізнес, менеджмент, маркетинг – практична основа вивчення сучасної організації підприємницької діяльності.

6.   Використання психології та права у підприємництві.

7.   Законодавча база організації та розвитку підприємництва.

3 Економічна свобода і підприємництво 1.   Економічна свобода як основна передумова розвитку підприєм­ництва.

2.   Основні принципи свободи господарювання: економічна самостійність, економічна відповідальність, економічна рівноправність.

3.   Рушійні сили підприємництва.

4.   Властивості підприємницької діяльності.

5.   Принципи організації підприємництва.

4 Конкуренція як засіб реалізації підприємництва 1.   Суть та основні функції конкуренції.

2.   Види конкуренції.

3.   Недосконала конкуренція. Чиста конкуренція та чиста монополія.

4.   Монополістична конкуренція та олігополія.

5.   Ознаки досконалої конкуренції.

6.   Конкурентоспроможність фірми.

7.   Аналіз конкурентних ринків.

5 Мотивація підприємницької діяльності 1.   Підприємницькі інтереси і механізми їх реалізації.

2.   Прибуток. Форми доходу підприємця.

3.   Форми заробітної плати.

4.   Матеріальна заінтересованість і соціальна відповідальність у бізнесі.

5.   Створення матеріальних благ і прибуток — основа функціонування підприємницьких структур.

6 Ризики у підприємницькій діяльності 1.   Ризик як атрибут підприємництва.

2.   Джерела та суть підприємницького ризику.

3.   Причини та види підприємницьких ризиків.

4.   Ставлення до ризику.

5.       Показники ризику та методи його оцінки.

6.       Зони підприємницького ризику.

7.       Засоби зниження ризику.

7 Практичне заняття №1 Визначення виду конкуренції в залежності від певних ознак.
1 8 Урок-узагальнення

Викладач ______________________ М. М. Перелигін

 

Поурочно тематичне планування розроблено відповідно до «Навчальної програми інтегрованого курсу для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Технології. Рівень стандарт» Затверджено Міністерством освіти та науки України, Київ, 2018 р.. Наказ МОН від 20.04.2018 №408


Зразок оформлення поурочно-тематичного плану для груп №4 та №8 2022-2023 н. р. можна завантажити тут.

Комплексне методичне забезпечення

Це розробка і створення оптимальної системи навчально-методичної документації і засобів навчання, необхідних для повного і якісного навчання професіям у термін, що визначено навчальним планом.

В ЗП (ПТ) О складається певна система оформлення паспортів комплексного методичного забезпечення.

Паспорт комплексного методичного забезпечення – це документ, в якому відображена система навчально-методичної документації і засобів навчання з предмета.

КМЗ предмета вміщує:

 • навчальну документацію ( навчальний план, навчальну програму, поурочно-тематичний план, план уроку);
 • навчально-методичну літературу.
 • засоби навчання для учнів (довідники, креслення, керівництво для виконання практичних робіт, комплекти інструкційно-технологічної документації);
 • дидактичні засоби (наочні посібники, технічні засоби навчання, дидактичні матеріали для учнів, засоби для контролю знань та вмінь);
 • навчальне обладнання.

Зразок паспорту КМЗ предмета, модуля, професії.


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

На основі типових критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів викладач розробляє критерії оцінювання з предмета за рівнями:

 • 1 рівень – початковий;
 • 2 рівень – середній;
 • 3 рівень – достатній;
 • 4 рівень – високий.

План уроку

План уроку теоретичного навчання є особистим робочим документом викладача і складається ним за довільною формою відповідно до робочої навчальної програми та поурочно-тематичного плану з дотриманням педагогічних та методичних вимог. За умови проведення уроків у паралельних групах викладач може складати один план уроку, але слід враховувати особливості проведення уроку в різних групах.

План уроку складається відповідно до типу уроку:

 • урок вивчення нового матеріалу (розповідь, лекція, бесіда та інше);
 • урок закріплення і удосконалення нових знань, умінь, навичок (лабораторно-практичні заняття, самостійна робота, вправа, семінар, бесіда);
 • урок узагальнення і удосконалення нових знань, умінь, навичок (ділова гра, конкурс, конференція, аналіз конкретних ситуацій);
 • контрольно-перевірочний урок (контрольна робота, опитування, залік та інше);
 • комбінований урок (використовуються елементи деяких попередніх видів уроку).

Схема взаємозв’язку дидактичної структури і методичної підструктури уроку:

 • організаційна частина;
 • актуалізація знань;
 • формування нових знань;
 • застосування знань, формування вмінь і навичок;
 • підведення підсумків.

Структура уроку вивчення нового матеріалу:

 • організаційна частина;
 • актуалізація знань;
 • формування нових знань;
 • підведення підсумків.

Урок закріплення і удосконалення нових знань, умінь, навичок:

 • організаційна частина;
 • актуалізація знань;
 • застосування знань, формування вмінь і навичок;
 • підведення підсумків.

Урок узагальнення і удосконалення нових знань, умінь, навичок:

 • організаційна частина;
 • актуалізація знань;
 • підведення підсумків.

Контрольно-перевірочний урок:

 • організаційна частина;
 • актуалізація знань;
 • підведення підсумків.

Комбінований урок:

 • організаційна частина;
 • актуалізація знань;
 • формування нових знань;
 • застосування знань, формування вмінь і навичок;
 • підведення підсумків.

Дидактичні вимоги до структури уроку:

 • структура уроку повинна відображати логічну послідовність всіх кроків навчання;
 • кількість структурних елементів на уроці повинна бути оптимальною;
 • тривалість кожного структурного елементу залежить від його, змісту і ролі у досягненні основної дидактичної мети уроку;
 • структура уроку повинна бути гнучкою: викладач має можливість змінити структуру уроку в залежності від ситуації;
 • зміст кожного структурного елементу повинен бути логічним, доступним і посильним.

Визначення цілей і задач уроку:

 • навчальна – домогтися міцного засвоєння системи знань, основних ідей та методів науки, її досягнень, сформувати вміння , пояснювати факти на підставі причинно-слідчих зв’язків, закономірностей;
 • розвиваюча – сприяти розвитку мови, мислення, пам’яті, сприйняття, уяви, спостережливості, активності й самостійності здобувачів освіти, сформувати у них способи пізнавальної діяльності, прививати уміння і навички навчальної роботи, узагальнені пізнавальні уміння.
 • виховна – сприяти формуванню наукового світогляду, здійснювати сумлінне, естетичне і трудове виховання, розвивати навички індивідуальної і колективної праці.

План проведення лабораторно-практичної роботи відображає короткий зміст, порядок організації і виконання роботи та, при необхідності, графік переміщення учнів за навчальними місцями. З метою забезпечення ефективної організації лабораторно-практичних занять викладачем розробляються інструктивно-технологічні картки, де вказуються мета, зміст і послідовність виконання учнями завдань, перелік інструментів, обладнання і матеріалів, правила безпеки праці під час виконання роботи, контрольні питання самоперевірки.