ПОГОДЖЕНО Директор Департаменту освіти і наукиЖитомирської облдержадміністрації Наталія ОСИПОВИЧ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Центру професійно-технічної освіти м. Житомира
Микола ПЕРЕЛИГІН

 

ПРАВИЛА

прийому на навчання до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира на 2024 рік

Правила розроблені на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05.2013 року „Про затвердження Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної освіти) України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року  за № 823/23355 зі змінами , внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки №344 від 09.04.2014, № 152 від 07.02.2019, № 1550 від 12.12.2019, № 541 від 10.06.2022.

1. Загальна частина

1.1. До Центру професійно-технічної освіти м. Житомира приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Особливості прийому на навчання до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.

1.2. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси,  кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були є та можуть бути дійсними або припущеними.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особа, яка потребує додаткового захисту,  має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.4.  Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.5. Прийом громадян понад державне/регіональне  замовлення, а також професійне (професійно-технічне)навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ЦПТО м. Житомира, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Центру професійно-технічної освіти м.Житомира на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються директором Центру професійно-технічної освіти м.Житомира за погодженням з Департаментом освіти і науки Житомирської облдержадміністрації не пізніше 01 грудня поточного року, та вносяться до Єдиної електронної бази з питань освіти.

2.4. Приймальна комісія:

–  організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;

– визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);

– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами,  працевлаштування після закінчення закладу освіти;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5.  Правила прийому до Центру професійно-технічної  освіти  м.  Житомира доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та  інформаційні стенди, на своєму вебсайті.

         Центр професійно-технічної освіти м. Житомира оголошує набір здобувачів освіти на 2024 рік за адресою: 10009,  Житомирська обл., м. Житомир, вул. Селецька,5;

Форма здобуття освіти – денна.

            Обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками допускається відповідно до законодавства.

При зарахуванні вступників на денну форму здобуття освіти на одну і ту ж професію, які мають однаковий конкурсний бал, приймальною комісією враховуються бали атестатів або свідоцтв про освіту з таких профільних предметів:

  • 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 7133 Штукатур – фізика;

  • 8331 Тракторист-машиніст с/г виробництва (A1, A2, D1, G1, G2) 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 8322 Водій автотранспортних засобів категорія С1 – фізика ,біологія;

  • 7423 Верстатник деревообробних верстатів 7124 Столяр будівельний – математика, біологія;

  • 7129 Монтажник систем утеплення будівель 7133 Штукатур 7132 Лицювальник-плиточник – хімія, фізика;

  • 7136  Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування – хімія, фізика;

  • 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 7212 Електрозварник ручного зварювання 8322 Водій автотранспортних засобів категорія С – фізика, математика;

 •  

  • 7212 Електрогазозварник 8322 Водій автотранспортних засобів категорія С1 – фізика, хімія;

  • 7133 Штукатур 3 розряду – хімія, фізика;
  • 6113 Озеленювач 6113 Квітникар – біологія, хімія.

Розгляд оскаржень результатів вступних випробувань проводиться в разі надходження до приймальної комісії заяви, яка розглядається в одноденний термін після її отримання, що фіксується у протоколі засідання приймальної комісії.

Приймальна комісія працює  щоденно з 9.00 години до 17.00 години, субота з 9.00 до 13.00, вихідний –  неділя. 

Центр професійно-технічної освіти м. Житомира має гуртожитки на 440 місць. Немісцевим здобувачам освіти надаються місця в гуртожитку безкоштовно відповідно до заяв здобувачів освіти.

Медичний огляд вступники проходять за місцем проживання і надають медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством.

2.6. Прийом документів проводиться з 03 червня до 15 серпня 2024 року.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира із зазначенням обраної професії, форми здобуття освіти, місця проживання, у паперовій формі (особисто), електронній формі (через електронний кабінет).

3.2.  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

  • 6 кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);

  • копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);

  • копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

  • письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу професійної (професійно-технічної) освіти. В Центрі професійно-технічної освіти м.Житомира створено консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

за рейтинговим списком вступників;

за результатами співбесіди;

за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього балу атестата про повну загальну середню освіту;

за результатами вступних випробувань;

запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Конкурсний відбір  проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.  

 4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду):

у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць державного та/або регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до Центру професійно-технічної освіти м.Житомира проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;

вступники мають право подати заяву на вступ до Центру професійно-технічної освіти м.Житомира незалежно від місця проживання;

Центр професійно-технічної освіти м.Житомира не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного та/або регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

4.4. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією відповідно до статті 22  Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю  в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в рік вступу;

– особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира  за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира здійснюється наказом директора.

5.6. Зарахування до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з  Центру  професійно-технічної освіти    м. Житомира. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального  замовлення на прийом з окремих професій Центр професійно-технічної освіти  м. Житомира може проводити додатковий прийом у терміни та у межах, визначених Міністерством освіти і науки України.

6.2. Особам, які не зараховані до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 6.4. Контроль за дотриманням  правил прийому  до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира здійснюється Міністерством освіти і науки України, Житомирською обласною державною адміністрацією та Управлінням освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.

Правила прийому до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира,  затверджені наказом по Центру від 14.12.2023 року  року  № 133

Обговорено та прийнято педагогічною радою Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира протокол №3 від 14.11.2023 року.