ПОЛОЖЕННЯ

про Центр професійної кар’єри

Центру професійно-технічної освіти міста Житомира

1. Загальні положення

1.1. Центр професійної кар’єри є структурним підрозділом Центру професійно-технічної освіти м. Житомира.

1.2. У своїй діяльності центр професійної кар’єри керується Конституцією України, основними законами України, державними та обласними цільовими програмами, нормативними документами Міністерства освіти і науки України та Міністерства соціальної політики України, нормативними документами навчального закладу, а також даним положенням.

1.3. Діяльність Центру професійної кар’єри спрямована на ефективну роботу навчального закладу в напрямку сприяння правильному вибору професії абітурієнтами ЗП(ПТ)О, забезпечення абітурієнтів професійною інформацією, діагностикою, професійною консультацією, якісним професійним відбором та професійною адаптацією.

1.4. Центр створюється з метою змістовної профорієнтації та професійної самореалізації здобувачів освіти шляхом формування їх активної життєвої позиції; роз’яснення законодавчих аспектів працевлаштування молоді в цілому та випускників Центру професійно-технічної освіти міста Житомира зокрема; сприяння розвитку підприємницької ініціативи; опанування навичок самопрезентації; підготовка до проходження співбесід з метою працевлаштування; правил написання резюме; адаптації на робочому місці.

2. Порядок створення центру професійної кар’єри

2.1. Центр професійної кар’єри створюється відповідним наказом директора ЦПТО м. Житомира.

2.2. Управління центром професійної кар’єри здійснює керівник Центру, який призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора. Директор організовує діяльність центру відповідно до чинного законодавства України та затвердженого положення про Центр професійної кар’єри. При центрі професійної кар’єри працює рада Центру.

2.3. До діяльності Центру професійної кар’єри залучаються працівники психологічної служби, старший майстер, класні керівники, майстри виробничого навчання, члени учнівського самоврядування, батьки, роботодавці та соціальні партнери.

3. Основні завдання та напрямки роботи Центру професійної кар’єри

3.1. Сприяння правильному вибору професії абітурієнтами професійно-технічного закладу. Забезпечення їх професійною інформацією, діагностикою, професійною консультацією, якісним професійним відбором та професійною адаптацією. Проведення екскурсій, майстер-класів для здобувачів освіти шкіл різних вікових категорій.

3.2. Проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює ЦПТО м. Житомира.

3.3. Сприяння працевлаштуванню випускників ЦПТО м.Житомира.

3.4. Забезпечення координації дій з органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг.

3.5. Інформування здобувачів освіти та випускників професійно-технічного закладу про вакантні місця на підприємствах та установах, що відповідають їх фаховій підготовці, про тенденції локального ринку праці, а також вимог роботодавців.

3.6. Організація індивідуального та групового консультування здобувачів освіти соціальним педагогом, практичним психологом, юрисконсультом.

3.7. Проведення роз’яснювальної роботи серед молоді щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин, а також практична допомога в реалізації отриманих знань.

3.8. Організація інтерактивних та тренінгових занять щодо:

 • оволодіння навичками пошуку роботи та самопрезентації;
 • розвитку підприємницької ініціативи;
 • розвитку комунікативних якостей;
 • формування активної життєвої позиції;
 • формування адекватної самооцінки;
 • побудови плану професійної кар’єри;

3.9. Підведення молоді до власного рішення щодо необхідності здобуття додаткових професійних компетентностей, підвищення кваліфікації, в тому числі в рамках програм навчання протягом життя, участі у майстер-класах, бізнес-тренінгах, сертифікованих програмах.

3.10. Підготовка здобувачів освіти до написання власних резюме (в т.ч. за європейськими стандартами), створення, наповнення і актуалізація бази даних резюме учнів і випускників ЗП(ПТ)О та інформаційна підтримка процесу рекрутингу.

3.11. Організація екскурсій на підприємства, ознайомлення з процесами виробництва, забезпечення можливостей безпосереднього спілкування з роботодавцями.

3.12. Організація презентацій роботодавців, виїзних акцій з використанням мобільних засобів служби зайнятості з метою сприяння роботодавцям у підборі працівників з числа випускників ЦПТО м.Житомира.

3.13. Організація та участь у семінарах, круглих столах, науково-практичних конференціях з метою сприяння працевлаштування випускників ЦПТО м. Житомира.

Розробка та розповсюдження порад щодо вибору професії, працевлаштування, підприємницької діяльності для всіх учасників освітнього процесу.

3.14. Розміщення та постійне оновлення в Центрі професійної кар’єри інформаційних матеріалів з питань актуальної потреби в кадрах, інформації про нові підходи роботодавців у підборі персоналу, рекомендацій щодо започаткування власної справи та пошуку роботи.

3.15. Підвищення рівня обізнаності щодо проблеми торгівлі людьми, а також безпечної міграції та працевлаштування.

3.16. Здійснення, спільно з державною службою зайнятості населення, моніторингу працевлаштування випускників ЦПТО м. Житомиара за місцем їх проживання та відстеження їх кар’єрного зростання.

3.17. Висвітлення в засобах масової інформації кращих прикладів результатів ефективної діяльності Центру професійної кар’єри.

3.18. Щорічний звіт щодо проведеної роботи.

4. Порядок роботи Центру професійної кар’єри

4.1. Роботу Центру професійної кар’єри забезпечує керівник центру, який призначається наказом директора.

4.2. При Центрі професійної кар’єри працює рада, склад якої затверджується наказом директора.

4.3. Керівник Центру професійної кар’єри розробляє річний план роботи, сприяє його виконанню, веде облік проведеної роботи, забезпечує співпрацю з вище зазначеними організаціями та суб’єктами, а також формує звітність.

4.4. За необхідності, до проведення заходів можуть залучатися спеціалісти служби зайнятості, тренери, роботодавці, юристи.

4.5. Групи учасників заходів формуються з урахуванням віку та професії.

5. Структура ради центру професійної кар’єри

5.1.До складу ради Центру професійної кар’єри входять:

 • керівник Центру;
 • відповідальні за працевлаштування випускників;
 • відповідальні за організацію виробничої практики;
 • практичний психолог;
 • соціальний педагог;
 • профконсультант;
 • юрисконсульт.

5.2. Всі структурні підрозділі центру професійної кар’єри керуються в своїй роботі відповідними Положеннями, затвердженими директором ЦПТО м. Житомира.

6. Права ради Центру професійної кар’єри

6.1. Розглядати на своїх засіданнях питання проведення профорієнтації, набору абітурієнтів.

6.2. Сприяння працевлаштуванню випускників та організації практики здобувачів освіти.

6.3. Координувати роботу комісій з питань профорієнтації організації працевлаштування та практики.

7. Фінансування діяльності Центру професійної кар’єри

7.1. Матеріально-технічне забезпечення роботи Центру професійної кар’єри (технічне обладнання та інформаційне забезпечення) здійснюється за рахунок коштів навчального закладу на підставі кошторису, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

Положення розглянуто та схвалено на засіданні педагогічної ради Центру професійно-технічної освіти міста Житомира Протокол №1 від 30.08. 2018 р.