У  2020-2021 навчальному році  виховна робота спрямовується на реалізацію Стратегії національно-патріотичного виховання ( Указ Президента України від 18.05.2019 №286/2019),  створення безпечного освітнього середовища (відповідно до листа МОН від 20.07.2020 №1/9 – 385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»),  Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», формування демократичних цінностей, навичок психосоціальних компетентностей, особистої гідності, безпеки життя, громадянської позиції, профілактику девіантної поведінки, пропаганду здорового способу життя,формування професійних компетентностей шляхом застосування різноманітниї технологій при підготовці кваліфікованих робітників в контексті реформування освітнього середовища. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, Статутом ЦПТО м. Житомира.

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО на загальних зборах учнів

                                                                                              Протокол № 1 від 20.09.19р.

                                                                                              Голова учнівської ради  М.Гавриченко

ПОЛОЖЕННЯ
про учнівське самоврядування
в Центрі професійно-технічної освіти
м. Житомира

Самоврядування в Центрі професійно-технічної освіти м. Житомира – це самостійна громадська діяльність учнів даного навчального закладу щодо реалізації функцій управління навчальним закладом, які визначаються адміністрацією Центру і здійснюються учнями у відповідності з метою і завданнями, що стоять перед учнівським колективом.

Загальні принципи учнівського самоврядування

 1. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, Статутом ЦПТО м. Житомира; не дублюють профспілкову адміністрацію; користуються допомогою і підтримкою адміністрації Центру та профспілкового комітету учнів, зокрема, у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та ін..
 2. Перелік питань, що належать до компетенції органів учнівського самоврядування, визначається адміністрацією ЦПТО.
 3. Органи учнівського самоврядування не залежать від релігійних об’єднань і політичних партій та рухів.

Мета і завдання органів учнівського самоврядування

Учнівське самоврядування у ЦПТО функціонує з метою забезпечення виконання учнями своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості учня, формування у нього навичок майбутнього організатора, професіонала.

Діяльність органів учнівського самоврядування спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, на якісне навчання, виховання духовності і культури учнів, зростання у учнівської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Основними завданнями органів учнівського самоврядування є:

 • формування активної громадянської позиції, залучення учнів до діяльності колективу, суспільства;
 • зростання соціальної активності, відповідальності за доручену справу;
 • формування навичок майбутніх організаторів, професіоналів;
 • забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
 • забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, виробничій   та творчій діяльності учнів;
 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку учнів;
 • створення різноманітних гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва з учнями інших професійно-технічних навчальних закладів освіти та молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • безпосередня участь учнів у реалізації державної молодіжної політики;
 • забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги учням (спільно з відповідними службами);
 • залучення учнів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з адміністрацією);
 • координація діяльності старостату учнівського профкому, ради гуртожитку;
 • контроль за навчальною і трудовою дисципліною учнів, оперативне реагування на їх порушення;
 • участь у розподілі стипендіального фонду;
 • залучення учнів до художньої самодіяльності;
 • організація дозвілля;
 • участь у поселенні учнів до гуртожитку та їх виселення;
 • організація (спільно з відповідними службами, завгуртожитком, вихователями) належного побуту, відпочинку та дозвілля учнів у гуртожитку;
 • участь в організації ремонту кабінетів, лабораторій, кімнат гуртожитку, забезпеченні збереження і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу;
 • організація чергування учнів, с самообслуговування;
 • участь в організації змагань «Краща група», «Кращий учень», «Затишок в нашій оселі»;
 • пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню учнями правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління та ін..;
 • участь у випуску училищної газети «Погляд».

Структура і організація роботи органів учнівського самоврядування

 1. Учнівське самоврядування в ЦПТО м. Житомира здійснюється на рівні навчальної групи, гуртожитку, навчального закладу
 2. Головною структурною одиницею системи учнівського с самоврядування є навчальна група. Вона має свій орган управління (збори групи), старостату і делегує свого представника до Ради учнівського самоврядування та на загальні збори (конференцію) учнів.
 3. Рада учнівського самоврядування ЦПТО обирається на загальних зборах.
 4. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори (конференція), на яких:
 •    затверджується Положення про учнівське с самоврядування;
 • обирається виконавчий орган – учнівська рада Центру, термін повноважень якої – 1 рік;
 • заслуховується і обговорюється звіт ради про діяльність за звітний період.
 1. Старости груп, які не обрані до учнівської ради. Запрошуються на всі її засідання і беруть участь в роботі з правом дорадчого голосу. Якщо до складу учнівської ради Центру обрано понад 24 члени, для оперативного вирішення окремих питань і співпраці з учнівським профкомом з числа членів учнівської ради обирається її президія в кількості 4-6 осіб.
 2. Голова учнівської ради Центру на запрошення адміністрації бере участь у засіданнях навчального закладу, де обговорюються питання діяльності органів учнівського самоврядування, проблемні питання учнівського життя.
 3. Секретар учнівської ради Центру організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.
 4. При учнівській раді Центру створюються сектори за напрямами роботи:
 • навчальний сектор;
 • виробничий сектор;
 • культурно-просвітницький сектор;
 • соціально-правовий сектор;
 • сектор преси та інформації.

5.    У складі учнівської ради гуртожитку створюються відповідні комісії за головними напрями життєдіяльності: житлово-побутова, культурно-масова, санітарно-гігієнічна, спортивна робота, навчальна тощо.

6. Засідання учнівської ради Центру проводиться не рідше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2\3 обраних до його складу учнів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів його членів. Він вирішує питання життєдіяльності учнів також у робочому порядку.

7. Кожне  засідання  виконавчого  органу – учнівської ради  Центру – фіксується    протоколом, який   підписується головою або його заступником, секретарем.

8. На розгляд загальних зборів (конференції) виносяться найважливіші питання життєдіяльності  учнів,  обумовлені  основними напрямками діяльності учнівського самоврядування.

9. Рішення виконавчого органу учнівського самоврядування і загальних зборів (конференції) є обов’язковим для виконання.

10. 3 метою успішного вирішення всіх учнівських проблем учнівська рада співпрацює   з  профспілковою   організацією   учнів,   користується   її постійною увагою і підтримкою, а при можливості і матеріальною допомогою.

Права і обов’язки органів учнівського самоврядування

Члени учнівського самоврядування мають права та обов’язки, якими наділені учні професійно-технічних закладів України згідно чинного законодавства та відповідно Статуту ЦПТО.

1.    Крім викладеного, члени учнівського самоврядування мають право:

 • обирати і бути обраними до будь-якого органу самоврядування;
 • звертатися до будь-якого органу учнівського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та вимагати відповіді по суті питання;
 • опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів учнівського самоврядування, якщо вони обмежують права учнів, принижують їхню гідність або ускладнюють досягнення цілей учнівського самоврядування.

2.   Учнівська рада ЦПТО, органи самоврядування структурних підрозділів мають право звертатися до адміністрації Центру з пропозиціями і заявами, пов’язаними з вирішенням завдань,
передбачених основними напрямами діяльності самоврядування.

Обов’язки:

 • чітко дотримуватися цього Положення;
 • виконувати рішення і вимоги учнівського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації.

Права та обов’язки органів учнівського самоврядування ЦПТО розробляються і узгоджуються з педагогічною радою навчального закладу.

Зміст діяльності учнівської ради Центру професійно-технічної освіти м. Житомира

1.  Навчальний сектор:

 • допомога в організації навчально-виховного процесу в Центрі;
 • сприяння навчальній та науковій діяльності учнів;
 • організація участі у освітніх програмах та конкурсах;
 • розвиток творчих здібностей, обдарувань майбутніх робітників;
 • залучення учнів до роботи предметних гуртків, факультативів;
 • організація теоретичних конференцій, семінарів, тренінгів, виставок творчих робіт тощо;
 • зв’язки з бібліотекою, обговорення книг, проведення читацьких конференцій;
 • сприяння в наскрізній комп’ютеризації навчального процесу в Центрі;
 • заохочення учнів за відмінну навчальну працю;
 • зв’язки з батьківською громадськістю з питань навчання учнів та відвідування занять;
 • сприяння виробленню навичок самовиховання, самовдосконалення у учнів.

2.   Культурно-просвітницький сектор:

 • формування у майбутніх робітників якостей інтелігентної, високоосвіченої людини, громадянина-патріота;
 • організація публічних зустрічей з відомими людьми, «круглих столів», усних журналів, прес-конференцій з актуальних проблем;
 • відзначення державних і народних свят, пам’ятних історичних дат, визначних подій;
 • організація дозвілля;
 • залучення учнів до роботи гуртків художньої самодіяльності, об’єднань за інтересами;
 • організація подорожей для ознайомлення учнів з визначними місцями, історичними та культурними пам’ятками українського народу;
 • організація екскурсій в музеї, на виставки, культпоходів в театр, на концерти.

3.    Соціально-правовий сектор:

 • ознайомлення зі Статутом ЦПТО, Правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу, Положенням про учнівське самоврядування, забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
 • сприяння у соціальному захисті учнів-інвалідів, учнів-сиріт та учнів, що залишилися без піклування батьків;
 • участь у виділенні матеріальної допомоги малозабезпеченим учням;
 • сприяння покращенню правової освіти майбутніх робітників, організація зустрічей, лекцій, диспутів, вечорів запитань і відповідей з участю працівників правоохоронних органів;
 • проведення роботи з профілактики антигромадських вчинків серед учнів;
 • організація психологічної підтримки та виховання, вивчення морального клімату в колективах навчальних груп;
 • сприяння у проведенні соціологічних досліджень;
 • індивідуальна робота з учнями, які допускають пропуски занять без поважних причин, порушують етичні норми;
 • сприяння в працевлаштуванні випускників;
 • співпраця з профкомом учнів ЦПТО щодо оздоровлення учнів;
 • розвиток волонтерського руху.

4.    Спортивно-оздоровчий сектор:

 • пропаганда здорового способу життя;
 • організація зустрічей з лікарями, бесіди, години інформування, перегляду відеофільмів, спрямованих на протидію курінню, вживанню наркотичних речовин, алкоголю;
 • сприяння у проведенні виховних заходів з питань профілактики інфекційних захворювань, СНІДУ;
 • організація та участь у спортивних змаганнях;
 • сприяння військово-спортивній підготовці юнаків;
 • залучення учнів до занять у спортивних секціях.

5.    Сектор інформації та друку:

 • поширення інформації про діяльність учнівського самоврядування серед учнів;
 • випуск інформаційного вісника учнівської ради, стінних газет, фоторепортажів, радіопередач;
 • підготовка статей, публікацій про діяльність учнівського самоврядування в училищну газету «Погляд».

6.    Виробничий сектор:

 • сприяння у проведенні трудових десантів, акції по благоустрою Центру, району;
 • організація самообслуговування, проведення санітарних днів;
 • організація конкурсів професійної майстерності;
 • розвиток технічної творчості, організація виставок технічної творчості, виробів декоративного та прикладного мистецтва;
 • залучення учнів до ремонту класів, лабораторій, майстерень, кімнат в гуртожитку;
 • організація допомоги сільськогосподарським підприємствам у збиранні урожаю.

Склад учнівської ради

Голова учнівської ради – Андрійчук Євген , гр. № 9;

Заступник голови учнівської ради – Туровець Тарас, гр. № 3

Виробничий сектор – Гоцька Валерія, гр.9Ф

Культурно-просвітницький  сектор – Гайдамашко Ірина, гр.11

Соціально-правовий  сектор –Пархомчук Сергій, гр.18

Спортивно-оздоровчий  сектор  – Чиж Олександр, гр.10

Сектор преси та інформації – Балан Дмитро, гр.18

Навчальний сектор – Талько Ілля, гр.6


Члени учнівської ради:

Кондратюк Артем, гр. № 1
Шинку Юрій, гр. № 1
Мурась Денис, гр. № 2
Ігнатенко Віктор, гр. № 3
Кухар Іван, гр. № 3
Довга Людмила, гр. № 4
Романчук Максим, гр. № 4
Зімін Максим, гр. № 5
Халімончук Ілля, гр. № 5
Мартинець Сергій, гр. № 6
Жученко Дмитро, гр. № 6
Іванцов Володимир, гр. № 7
Малюк Фелікс, гр. № 7
Дмітрієв Тарас, гр. № 8
Заєць Віктор, гр. № 8
Швидюк Кирил, гр. № 9
Андрійчук Євген, гр. № 9
Чиж Олександр, гр. № 10
Шарук Нікіта, гр. № 10
Гайдамашко Ірина, гр. № 11
Бачинська Ірина, гр. № 11
Луценко Дмитро, гр. № 12
Гуменюк Анна, гр. № 14
Купцов Віталій, гр. № 14
Давидюк Артур, гр. № 15
Рогузько Андрій, гр. № 15
Стретович Володимир, гр. № 16
Маліна Ілля, гр. № 16
Галіцький Данило, гр. № 17
Лисак Максим, гр. № 17
Кулік Артур, гр. № 18
Пархомчук Сергій, гр. № 18
Поліщук Микола, гр. № 19
Сарницький Ярослав, гр. № 19
Куранда Марія, гр. № 20
Маслова Марія, гр. № 20
Когут Іван, гр. № 24
Мамедов Рафаель, гр. № 24
Терещук Вадим, гр. № 28
Кононенко Вадим, гр. № 28
Левіцька Валерія, гр. № 7ф
Маліновська Анастасія, гр. № 7ф
Маслюківський Назар, гр. № 8ф
Науменко Мирослава, гр. № 8ф
Бровко Вікторія, гр. № 9ф
Кравченко Христина, гр. № 9ф
Козловець Олександр, гр. № 11ф
Якубенко Артем, гр. № 11ф
Ковальчук Костянтин, гр. № 13ф
Васюков Кирил, гр. № 13ф